Atsu(meru) - shuu
Chaud (temps)

  集める  [atsumeru] : rassembler, réunir
  集まる  [atsumaru] : se rassembler, se réunir
  集中  [shuuchuu] : concentration
  集計  [shuukei] : total