A(u) - e - kai
Rencontrer

  会う  [au] : rencontrer
  会社  [kaisha] : société, entreprise
  会話  [kaiwa] : conversation
  会議  [kaigi] : réunion
  教会  [kyoukai] : église
  機会  [kikai] : occasion
  音楽会  [ongakukai] : concert