Yat(tsu) - ya - yatsu - you - hachi
Le chiffre 8

    [hachi] : 8
  八人  [hachinin] : huit personnes
  八つ  [yattsu] : huit (pour compter les choses)
  八日  [youka] : le 8 du mois
  八月  [hachigatsu] : août