Mina - minna - kai
Tout le monde, tous

    [mina/minna] : tout le monde, tous
  皆さん  [minasan] : tout le monde