Tsuka(eru) - shi
Servir, être au service de

  仕事  [shigoto] : travail
  仕事する  [shigoto suru] : travailler
  手仕事  [teshigoto] : travail manuel, bricolage