Omomuki - shu
Sens, ton, goût, influence

    [omomuki] : sens, ton, goût, influence
  趣味  [shumi] : loisir