Umi - kai
Mer

    [umi] : mer
  海岸  [kaigan] : rivage
  海外  [kaigai] : étranger, outre-mer
  海馬  [umiuma] : hippocampe
  海豚  [iruka] : dauphin
  海苔  [nori] : nori
  海胆  [uni] : oursin
  海賊  [kaizoku] : pirate
  海王星  [kaiousei] : Neptune
  日本海  [nihonkai] : mer du Japon