Verbes
-masu
-mashou
-tai
-nai
-ou
Capacité
-te
-ta
1er gp


Kau


Kiku


Nugu


Asobu


Yomu


Hanasu


Matsu


Shinu


Kaeru


imasu


kimasu


gimasu


bimasu


mimasu


shimasu


chimasu


nimasu


rimasu

imashou


kimashou


gimashou


bimashou


mimashou


shimashou


chimashou


nimashou


rimashou

itai


kitai


gitai


bitai


mitai


shitai


chitai


nitai


ritai

wanai


kanai


ganai


banai


manai


sanai


tanai


nanai


ranai

ou


kou


gou


bou


mou


sou


tou


nou


rou

eru


keru


geru


beru


meru


seru


teru


neru


reru

emasu


kemasu


gemasu


bemasu


memasu


semasu


temasu


nemasu


remasu

tte


ite


ide


nde


nde


shite


tte


nde


tte

tta


ita


ida


nda


nda


shita


tta


nda


tta
2e gp

食べ
Taberu


Miru


masu


masu

mashou


mashou

tai


tai

nai


nai

you


you

rareru


rareru

raremasu


raremasu

te


te

ta


ta
3e gp


Suru


Kuru

Shimasu


Kimasu

Shimashou


Kimashou

Shitai


Kitai

Shinai


Konai

Shiyou


Koyou

Dekiru


Korareru

Dekimasu


Koraremasu

Shite


Kite

Shita


Kita