Verbes
-masu
-mashou
-tai
-nai
-ou
Capacité
-te
-ta
1er gp


Kau


Kiku


Nugu


Asobu


Yomu


Hanasu


Matsu


Shinu


Kaeru

 

 

imasu

 

kimasu

 

gimasu

 

bimasu

 

mimasu

 

shimasu

 

chimasu

 

nimasu

 

rimasu

 

 

imashou

 

kimashou

 

gimashou

 

bimashou

 

mimashou

 

shimashou

 

chimashou

 

nimashou

 

rimashou

 

 

itai

 

kitai

 

gitai

 

bitai

 

mitai

 

shitai

 

chitai

 

nitai

 

ritai

 

 

wanai

 

kanai

 

ganai

 

banai

 

manai

 

sanai

 

tanai

 

nanai

 

ranai

 

 

ou

 

kou

 

gou

 

bou

 

mou

 

sou

 

tou

 

nou

 

rou

 

 

eru

 

keru

 

geru

 

beru

 

meru

 

seru

 

teru

 

neru

 

reru

 

 

emasu

 

kemasu

 

gemasu

 

bemasu

 

memasu

 

semasu

 

temasu

 

nemasu

 

remasu

 

 

tte

 

ite

 

ide

 

nde

 

nde

 

shite

 

tte

 

nde

 

tte

 

 

tta

 

ita

 

ida

 

nda

 

nda

 

shita

 

tta

 

nda

 

tta

2e gp

食べ
Taberu


Miru

 

 

masu

 

masu

 

 

mashou

 

mashou

 

 

tai

 

tai

 

 

nai

 

nai

 

 

you

 

you

 

 

rareru

 

rareru

 

 

raremasu

 

raremasu

 

 

te

 

te

 

 

ta

 

ta

3e gp


Suru


Kuru

 

 

Shimasu

 

Kimasu

 

 

Shimashou

 

Kimashou

 

 

Shitai

 

Kitai

 

 

Shinai

 

Konai

 

 

Shiyou

 

Koyou

 

 

Dekiru

 

Korareru

 

 

Dekimasu

 

Koraremasu

 

 

Shite

 

Kite

 

 

Shita

 

Kita