Exercice de compréhension du cours de japonais n°1
私 (watashi):
猫 (neko):
学生です (watashi wa gakusei desu):
田中さん猫です (Tanaka san no neko desu):
C’est mon livre:
Je suis M.Tanaka: 私 田中です。
C’est mon chat: 私 猫です。
Votre score :

0