Kado - tsuno - kaku
Coin, angle, corne

    [kado] : coin, angle, tournant, intersection
    [tsuno] : corne, antenne
  角度  [kakudo] : angle (degré)
  三角  [sankaku] : triangle
  四角  [shikaku] : caré