Mawa(ru) - kai
Tourné, tour, fois

  回る  [mawaru] : tourner
  回り  [mawari] : tour
  一回  [ikkai] : une fois
  今回  [konkai] : cette fois
  数回  [suukai] : quelques fois
  前回  [zenkai] : précédent, dernier